حماسه سرای سینما: آکیرا کوروساوا و سینمایش

کوروساوا باشناخت دقیق،احترام،اتکا و استناد به فرهنگ و سنن ژاپن،از عناصر فرهنگی غرب بهره می گیرد و از آن خود می کند.مرعوب هیچ کس و هیچ چیز نمی شود.او هنرمندی پرشور و دیالکتیسینی سنتزکار در تفکر و در ساختار است که هرچیز غیر ژاپنی را به فضایی،بافتی و شخصیتی ژاپنی.و الگوهای ژاپنی تبدیل می کند.گذشته و حال را پیوند می زندرئالیسم و تاریخ را.وسوسه و وسواس رئالیستی او به درونکاوی آدمها،و نیز دغدغه اش نسبت به موقعیت ژاپن امروز،او را بر آن می دارد که به ترسیم دقیق و آرام گذشته نزدیک و حتی دور بپردازد و حماسه سرایی کند
6 /10
6

حماسه سرای سینما: آکیرا کوروساوا و سینمایش

کوروساوا باشناخت دقیق،احترام،اتکا و استناد به فرهنگ و سنن ژاپن،از عناصر فرهنگی غرب بهره می گیرد و از آن خود می کند.مرعوب هیچ کس و هیچ چیز نمی شود.او هنرمندی پرشور و دیالکتیسینی سنتزکار در تفکر و در ساختار است که هرچیز غیر ژاپنی را به فضایی،بافتی و شخصیتی ژاپنی.و الگوهای ژاپنی تبدیل می کند.گذشته و حال را پیوند می زندرئالیسم و تاریخ را.وسوسه و وسواس رئالیستی او به درونکاوی آدمها،و نیز دغدغه اش نسبت به موقعیت ژاپن امروز،او را بر آن می دارد که به ترسیم دقیق و آرام گذشته نزدیک و حتی دور بپردازد و حماسه سرایی کند

مسعود فراستی

مسعود فراستی متولد فروردین ۱۳۳۰ در تهران منتقد سینما و سردبیر مجله فرم و نقد است.


نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی