بر آستان جانان (گزارش 20 غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)

بر آستان جانان گزارشی است آموختاری از بیست غزل حافظ، از نیمه نخست دیوان وی؛ غزلهایی که از سه دیدگاه واژه‌شناسی، زیباشناسی و باورشناسی بر رسیده و گزارده شده‌اند. انگیزه گزینش این غزلها به دست دادن نمونه‌هایی است برجسته و آشکارگر از شیوه شاعری حافظ؛ نمونه‌هایی که در پیکره و پیام بتوانند رنگ و روی و سنگ و سوی غزلهای او را به روشنی و رسایی به نمود آورند، و نازکیهای پندارشناختی و آفرینشهای شگرف زیباشناسانه را در غزلهای فسونبار این سراینده بازتابند. باشد که این کتاب، نه تنها دانشجویان «زبان و ادب پارسی» را، که تمامی گرایندگان به فرهنگ و ادب ایران‌زمین، به ویژه دوستداران این سرایند سترگ را سودمند افتد.
4 /10
4
موضوع کتاب


بر آستان جانان (گزارش 20 غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)

بر آستان جانان گزارشی است آموختاری از بیست غزل حافظ، از نیمه نخست دیوان وی؛ غزلهایی که از سه دیدگاه واژه‌شناسی، زیباشناسی و باورشناسی بر رسیده و گزارده شده‌اند. انگیزه گزینش این غزلها به دست دادن نمونه‌هایی است برجسته و آشکارگر از شیوه شاعری حافظ؛ نمونه‌هایی که در پیکره و پیام بتوانند رنگ و روی و سنگ و سوی غزلهای او را به روشنی و رسایی به نمود آورند، و نازکیهای پندارشناختی و آفرینشهای شگرف زیباشناسانه را در غزلهای فسونبار این سراینده بازتابند. باشد که این کتاب، نه تنها دانشجویان «زبان و ادب پارسی» را، که تمامی گرایندگان به فرهنگ و ادب ایران‌زمین، به ویژه دوستداران این سرایند سترگ را سودمند افتد.

میرجلال الدین کزازینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی