فلسفه برای همه (از سقراط تا سارتر)

. ت. ز. لاوین، استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن اس از سقراط تا سارتر نخست به‌صورت سریالی تلویزیونی برای مرکز سخن‌پراکنی مریلند با همکاری شبکه ۴۴ در شیکاگو پخش شد و سپس نوارهای ویدئویی آن را برای یک دوره آموزشی فلسفه در اختیار کالج‌ها و دانشگاه‌‎ها قرار داد. مؤلف در این کتاب کوشیده است معنایی از فلسفه چونان پدیده و در عین حال پدیدآورنده تمدن انسانی ارائه دهد و موقعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را که هر یک از فیلسوفان سخنگوی آن بوده‌اند معرفی کند. مؤلف قصد نداشته تاریخ فلسفه بنویسد ازاین رو به بحث درباره چند فیلسوف مهم پرداخته و با اشاره به سایر فلاسفه، نظرات کلیه آنان را با دیدی انتقادی نگریسته است. روفسور لاوین استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن، با این کتاب درک عمیق‌تر و بامعناتری از خودمان و روزگارمان ارائه می‌دهد. وی از فلسفة غرب برحسب محیط فکری و تاریخی‌ای که بر آن مؤثر بوده بحث می‌کند و اندیشه‌های ماندگار فیلسوفان را با گزینش‌های عام و خاصی که ما در جهان امروز با آن رو به روییم پیوند می‌زند. از سقراط تا سارتر نگاه انتقادی نوینی است به متفکران بزرگی که با اندیشه‌های خویش تمدن ما را ساختند.
7 /10
7

فلسفه برای همه (از سقراط تا سارتر)

. ت. ز. لاوین، استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن اس از سقراط تا سارتر نخست به‌صورت سریالی تلویزیونی برای مرکز سخن‌پراکنی مریلند با همکاری شبکه ۴۴ در شیکاگو پخش شد و سپس نوارهای ویدئویی آن را برای یک دوره آموزشی فلسفه در اختیار کالج‌ها و دانشگاه‌‎ها قرار داد. مؤلف در این کتاب کوشیده است معنایی از فلسفه چونان پدیده و در عین حال پدیدآورنده تمدن انسانی ارائه دهد و موقعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را که هر یک از فیلسوفان سخنگوی آن بوده‌اند معرفی کند. مؤلف قصد نداشته تاریخ فلسفه بنویسد ازاین رو به بحث درباره چند فیلسوف مهم پرداخته و با اشاره به سایر فلاسفه، نظرات کلیه آنان را با دیدی انتقادی نگریسته است. روفسور لاوین استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن، با این کتاب درک عمیق‌تر و بامعناتری از خودمان و روزگارمان ارائه می‌دهد. وی از فلسفة غرب برحسب محیط فکری و تاریخی‌ای که بر آن مؤثر بوده بحث می‌کند و اندیشه‌های ماندگار فیلسوفان را با گزینش‌های عام و خاصی که ما در جهان امروز با آن رو به روییم پیوند می‌زند. از سقراط تا سارتر نگاه انتقادی نوینی است به متفکران بزرگی که با اندیشه‌های خویش تمدن ما را ساختند.

ت. ز. لاویننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی