ساپی ینس گشت وگذاری در تاریخ بشر

صد هزار سال پیش دست‌کم شش‌گونه‌ی متفاوت انسان روی زمین می‌زیستند، امروزه فقط یک ‌گونه هست: هومو ساپی‌ینس‌. چرا گونه‌ی ما توانست بماند و به جایی که اکنون هست برسد؟ چه شد که ما شهرها و امپراتوری‌ها را آفریدیم؟ چرا به باور به خدایان، بت‌ها و حقوق بشر روی آوردیم؟ چرا به پول، کتاب‌ها و قوانین اعتماد می‌کنیم؟ چه شد که برده‌ی دم‌و‌دستگاه اداری و مصرف‌گرایی شدیم و در جست‌وجوی خوش‌بختی به هر دری می‌زنیم؟ ساپی‌ینس کتابی تکان‌دهنده و تفکربرانگیز درباره‌ی تاریخ بشر است که با سادگی‌‏ای باورنکردنی و بهره‌ جستن از شاخه‌های گوناگون، ما را از نخستین گام‌ها‌‌ی هومو ساپی‌ینس بر روی زمین تا به امروز همراهی می‌کند.
8 /10
8

ساپی ینس گشت وگذاری در تاریخ بشر

صد هزار سال پیش دست‌کم شش‌گونه‌ی متفاوت انسان روی زمین می‌زیستند، امروزه فقط یک ‌گونه هست: هومو ساپی‌ینس‌. چرا گونه‌ی ما توانست بماند و به جایی که اکنون هست برسد؟ چه شد که ما شهرها و امپراتوری‌ها را آفریدیم؟ چرا به باور به خدایان، بت‌ها و حقوق بشر روی آوردیم؟ چرا به پول، کتاب‌ها و قوانین اعتماد می‌کنیم؟ چه شد که برده‌ی دم‌و‌دستگاه اداری و مصرف‌گرایی شدیم و در جست‌وجوی خوش‌بختی به هر دری می‌زنیم؟ ساپی‌ینس کتابی تکان‌دهنده و تفکربرانگیز درباره‌ی تاریخ بشر است که با سادگی‌‏ای باورنکردنی و بهره‌ جستن از شاخه‌های گوناگون، ما را از نخستین گام‌ها‌‌ی هومو ساپی‌ینس بر روی زمین تا به امروز همراهی می‌کند.

یووال نوح هرارینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی