ف‍ارس‍ی ع‍م‍وم‍ی ن‍و ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی ت‍ازه ب‍ه ش‍ی‍وه س‍اخ‍ت ، پ‍رداخ‍ت و دری‍اف‍ت اث‍ر ادب‍ی ه‍م‍راه ب‍ا گ‍زی‍ده م‍وض‍وع‍ی ادب‍ی‍ات ای‍ران و ج‍ه‍ان در آئ‍ی‍ن گ‍زارش و ن‍گ‍ارش

5 /10
5

ف‍ارس‍ی ع‍م‍وم‍ی ن‍و ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی ت‍ازه ب‍ه ش‍ی‍وه س‍اخ‍ت ، پ‍رداخ‍ت و دری‍اف‍ت اث‍ر ادب‍ی ه‍م‍راه ب‍ا گ‍زی‍ده م‍وض‍وع‍ی ادب‍ی‍ات ای‍ران و ج‍ه‍ان در آئ‍ی‍ن گ‍زارش و ن‍گ‍ارش


مهدی محبتینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی