مثل فیلسوف نوشتن

وقتی از آموزش نوشتن صحبت می شود معمولا به یاد کلاسهای انشا مدرسه می افتیم. کلاسهایی که معمولا در آنها معلمانی که خود تصور درستی از نوشتن نداشتند قالبها و کلیشه هایی را در ذهن دانش آموزان جا می انداختند که به کاری جز امتحانهای انشای همان مدرسه ها نمی آمد. حتی آن قالبها هم همه اقسام نوشتن را در بر نمی گرفت و بیشتر برای نگارش قطعات ادبی و تولید ادبیاتی کلیشه ای بود. در دانشگاههای مان هم معمولاً خبری از آموزش نوشتن نیست. از دانشجو مقاله و نحقیق می خواهیم اما هیچ وقت به او و روش نوشتن مقاله را آموزش نمی دهیم. بخشی از نوشتن ذوق و خلاقیت است؛ اما ذوق و خلاقیت نیز با آموزش ورزیده تر و کارآآزموده تر می شود و راحت تر راه موفقین را پیدا می کند مهمتر اینکه ذوق و خلاقیت همه ماجرا نیست و اشخاصی که بهره چندانی از آنها نداشته باشند نیز با آموزش درست می توانند کمابیش به خوبی مقصود خود را بیان کنند.
8 /10
8

مثل فیلسوف نوشتن

وقتی از آموزش نوشتن صحبت می شود معمولا به یاد کلاسهای انشا مدرسه می افتیم. کلاسهایی که معمولا در آنها معلمانی که خود تصور درستی از نوشتن نداشتند قالبها و کلیشه هایی را در ذهن دانش آموزان جا می انداختند که به کاری جز امتحانهای انشای همان مدرسه ها نمی آمد. حتی آن قالبها هم همه اقسام نوشتن را در بر نمی گرفت و بیشتر برای نگارش قطعات ادبی و تولید ادبیاتی کلیشه ای بود. در دانشگاههای مان هم معمولاً خبری از آموزش نوشتن نیست. از دانشجو مقاله و نحقیق می خواهیم اما هیچ وقت به او و روش نوشتن مقاله را آموزش نمی دهیم. بخشی از نوشتن ذوق و خلاقیت است؛ اما ذوق و خلاقیت نیز با آموزش ورزیده تر و کارآآزموده تر می شود و راحت تر راه موفقین را پیدا می کند مهمتر اینکه ذوق و خلاقیت همه ماجرا نیست و اشخاصی که بهره چندانی از آنها نداشته باشند نیز با آموزش درست می توانند کمابیش به خوبی مقصود خود را بیان کنند.

ای. پی. مارتینیکنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی