سنجش دیالکتیک روشنگری

کتاب سنجش دیالکتیک روشنگری/ ماکس هوکهامر و تئودور آدورنو بر این باورند که آزادی در جامعه با تفکر روشنگرانه پیوندی جدایی ناپذیر دارد و نگارش کتاب دیالکتیک روشنگری را نیز کوششی در جهت نقد روشنگری به منظور ممانعت از پس روی این شیوه از تفکر می دانند. به بیانی دیگر آنان می خواهند با نقد کوبنده و بنیادین خود بر روشنگری، روشنگری ر از زوال و تباهی نجات دهند.
3 /10
3
موضوع کتاب


سنجش دیالکتیک روشنگری

کتاب سنجش دیالکتیک روشنگری/ ماکس هوکهامر و تئودور آدورنو بر این باورند که آزادی در جامعه با تفکر روشنگرانه پیوندی جدایی ناپذیر دارد و نگارش کتاب دیالکتیک روشنگری را نیز کوششی در جهت نقد روشنگری به منظور ممانعت از پس روی این شیوه از تفکر می دانند. به بیانی دیگر آنان می خواهند با نقد کوبنده و بنیادین خود بر روشنگری، روشنگری ر از زوال و تباهی نجات دهند.

خسرو ناقدنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی