احزاب سیاسی

کتاب احزاب سیاسی/ احزاب سیاسی نهادهای متمایز دموکراسی مدرن هستند. آنها منافع اجتماعی را صورت بندی و به هم پیوسته کرده، برنامه های سیاسی را توسعه داده و جامعه را با دولت ارتباط می دهند. آنها نامزدهای انتخاباتی و رهبران سیاسی را انتخاب می کنند و دولت ها را سازمان می بخشند.
6 /10
6

احزاب سیاسی

کتاب احزاب سیاسی/ احزاب سیاسی نهادهای متمایز دموکراسی مدرن هستند. آنها منافع اجتماعی را صورت بندی و به هم پیوسته کرده، برنامه های سیاسی را توسعه داده و جامعه را با دولت ارتباط می دهند. آنها نامزدهای انتخاباتی و رهبران سیاسی را انتخاب می کنند و دولت ها را سازمان می بخشند.

ویلهلم هافمیترنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی