راهنمای نظریه ی ادبی معاصر

کتاب راهنمای نظریه ی ادبی معاصر : در این کتاب خواننده با نظریه های مهم ادبی از آغاز تا امروز آشنا می شود. نقد جدید، فرمالیسم روسی، نظریه های ادبی معطوف به خواننده، نظریه های مارکسیستی، نظریه های ساختارگرا و پساساختارگرا، نظریه های پسامدرنیست پسا استعماری و بالاخره نظریه های فمینیستی بحث و بررسی شده اند.
4 /10
4
موضوع کتاب

مترجم

راهنمای نظریه ی ادبی معاصر

کتاب راهنمای نظریه ی ادبی معاصر : در این کتاب خواننده با نظریه های مهم ادبی از آغاز تا امروز آشنا می شود. نقد جدید، فرمالیسم روسی، نظریه های ادبی معطوف به خواننده، نظریه های مارکسیستی، نظریه های ساختارگرا و پساساختارگرا، نظریه های پسامدرنیست پسا استعماری و بالاخره نظریه های فمینیستی بحث و بررسی شده اند.

رامان سلدننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی