فلسفه در سرزمین نبوت: فلسفۀ اسلامی از آغاز تا امروز

حقیقت نبوت همانند خورشیدی است که کسوف تنها می‌تواند مدتی از بروز درخشش آن جلوگیری کند ولی این خورشید به‌عنوان حقیقتی جاودانه همیشه پابرجاست. فلسفه، در معنای کهن آن، جست‌وجوی حقیقت برای دست‌یابی به حکمت و بصیرت دربارهٔ ماهیت و علل طبیعت در تمامیت آن است. تا زمانی‌که انسان وجود دارد، مردان و زنانی خواهند بود که جذب این جست‌وجو شوند و فلسفه‌ای که ما در این کتاب از آن سخن گفتیم نیز به حیات خود ادامه خواهد داد. بنابراین، فلسفه در سرزمین نبوت حقیقتی است که اهمیت محوری آن امروز به همان اندازه‌ای است که دیروز بود و فردا نیز بر همین منوال خواهد بود. عمیق‌ترین فلسفه‌هایی که حقایقشان جاویدان است و امروز با ما سخن می‌گویند، همان‌طورکه در گذشته با پدران ما سخن می‌گفتند، فلسفه‌هایی هستند که، در عین استفاده از قوای عقلانی و فکری فطری انسان، ثمره‌های تفلسف در جهانی محسوب می‌شوند که افق‌های آن منور به نور نبوت و فضای آن معطر به رایحهٔ امرقدسی است. دیروز این‌گونه بود، امروز هم چنین است، فردا نیز همین‌گونه خواهد بود.
6 /10
6

فلسفه در سرزمین نبوت: فلسفۀ اسلامی از آغاز تا امروز

حقیقت نبوت همانند خورشیدی است که کسوف تنها می‌تواند مدتی از بروز درخشش آن جلوگیری کند ولی این خورشید به‌عنوان حقیقتی جاودانه همیشه پابرجاست. فلسفه، در معنای کهن آن، جست‌وجوی حقیقت برای دست‌یابی به حکمت و بصیرت دربارهٔ ماهیت و علل طبیعت در تمامیت آن است. تا زمانی‌که انسان وجود دارد، مردان و زنانی خواهند بود که جذب این جست‌وجو شوند و فلسفه‌ای که ما در این کتاب از آن سخن گفتیم نیز به حیات خود ادامه خواهد داد. بنابراین، فلسفه در سرزمین نبوت حقیقتی است که اهمیت محوری آن امروز به همان اندازه‌ای است که دیروز بود و فردا نیز بر همین منوال خواهد بود. عمیق‌ترین فلسفه‌هایی که حقایقشان جاویدان است و امروز با ما سخن می‌گویند، همان‌طورکه در گذشته با پدران ما سخن می‌گفتند، فلسفه‌هایی هستند که، در عین استفاده از قوای عقلانی و فکری فطری انسان، ثمره‌های تفلسف در جهانی محسوب می‌شوند که افق‌های آن منور به نور نبوت و فضای آن معطر به رایحهٔ امرقدسی است. دیروز این‌گونه بود، امروز هم چنین است، فردا نیز همین‌گونه خواهد بود.

675نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی