هرم هستی

کتاب هرم هستی : هستی مبدا نخستین برای هر تعریف و شرحی است، و شناخت هر شیئی به شناسایی هستی است. از این جهت، هیچ شرح و تعریفی برای هستی نمی توان یافت، بلکه معنای هستی بدون واسطه هیچ شرح و تعریفی در ذهن تحقق می یابد. پس، شناخت هستی سر سلسله علوم و مبدا المبادی همه شناخت هاست.
4 /10
4

هرم هستی

کتاب هرم هستی : هستی مبدا نخستین برای هر تعریف و شرحی است، و شناخت هر شیئی به شناسایی هستی است. از این جهت، هیچ شرح و تعریفی برای هستی نمی توان یافت، بلکه معنای هستی بدون واسطه هیچ شرح و تعریفی در ذهن تحقق می یابد. پس، شناخت هستی سر سلسله علوم و مبدا المبادی همه شناخت هاست.

مهدی حائری یزدینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی